Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Raket

Ej att förväxla med Fyrverkeri eller Raketvapen.
En Sojuz-raket på avskjutningsramp vid Kosmodromen i Bajkonur den 15 juli 1975.
Raket V-2 i tyska Peenemünde.

En raket är en farkost som drivs av en raketmotor. För att minska luftmotståndet är raketer som används i atmosfären spolformade med spetsig nos, men i rymden behövs inte denna begränsning. Raketer är oftast flygande, men kan avfyras från ubåtar i undervattensläge, och det finns även raketdrivna torpeder. Raketer som ska styras inom atmosfären har 3–4 styrfenor i bakänden, medan det i rymden är nödvändigt att vinkla raketmotorns dysa. Raketer skjuts ofta upp från särskilda ställningar, som kan kallas raketramp eller avfyrningsramp. I sin enklaste form sker avfyrningen från ett rör som riktas mot målet.

Raketdrift

Detta avsnitt är en sammanfattning av Raketmotor.

Raketdrift är ett sätt att sätta ordentlig fart på saker och ting. Raketer bygger på samma princip som en ballong som man släpper ut luften ur, eller den berömda sparkåkaren på spegelblank is som börjar kasta snöbollar bakåt. En raket kastar ut massa bakåt och får därigenom fart framåt. Raketer bygger alltså på principen om att varje kraft har en motkraft och inte på lyftkraft, så som flygplan gör. Oftast är bränslet och utkastmassan samma sak, det vill säga bränslet reagerar kemiskt och frigör energi som kastar reaktionsgaserna bakåt. Alla traditionella raketer, från fyrverkeripjäser till rymdfärjan, använder denna metod. En raketmotor fungerar lika bra i rymdens vakuum som i atmosfären.

Generellt

En raket består generellt av ett eller fler drivsteg och en nyttolast. Beroende på ändamål (militärt, civilt, forskning, etc.) så kan nyttolasten vara i princip vad som helst. Drivstegen är dock oftast utformade på i princip samma sätt och består av bränsle, förbränningskammare och dysa. Om raketen har fler än ett drivsteg så finns även separations- och kontrollteknik mellan stegen för att få det hela att fungera.

Man kan dela in raketer i tre generella typer, efter deras bränsleform:
Fast-bränsle-raketer, använder drivmedel i fast form, till exempel kompositkrut.
Flytande-bränsle-raketer, använder ett eller fler ämnen i flytande form som drivmedel, till exempel flytande syre och flytande väte.
Hybridraketer, använder ett fast och ett flytande ämne. Exempel på hybriddrivmedel är PVC och lustgas.

Jondrift

Detta avsnitt är en sammanfattning av Jonmotor.

På 1960-talet började jondrift användas, där utkastmassan slungas bakåt av ett elektriskt fält. Raketdriften är alltså inte kemisk utan elektrisk. Den stora fördelen med dessa är att den specifika impulsen är mycket hög, dock så har de mycket låg kraft. Detta gör att de inte används för uppskjutning av raketer utan främst för banjusteringar och liknande för satelliter där tid inte är något problem. Den europeiska rymdorganisationen ESA har uppsänt en rymdsond, SMART, med en jonmotor som sände sonden mot månen i en spiralformad bana.

Raketvarianter

Rymdraket

Se även Rymdraket

Inom rymdfarten används de största raketerna, vilka kan vara över 100 meter höga och används för att placera satelliter i omloppsbana runt jorden, transportera astronauter och förnödenheter till rymdstationerna samt (de mindre raketerna) utföra mätningar på jordens atmosfär på mycket höga höjder. Bränsletankarna innehåller oftast flytande väte och syre. Trots vad man kan tro när man ser exempelvis en Saturn V-raket (vilken är en av de största som byggts och användes i Apolloprogrammet) så finns inte särskilt mycket plats för människor i dem – den allra största delen av utrymmet tas upp av bränsletankarna.

Idag finns flera rymdraketer, bl.a. den europeiskt tillverkade bärraketen Ariane 5 som kan skjuta upp upptill tre satelliter till olika omloppsbanor i en och samma uppskjutning och kan samtidigt bära med sig upptill åtta sekundära laster till exempel experiment eller minisatelliter.

Beroende på vad raketens uppgift är finns det olika platser på jorden som lämpar sig olika bra för uppskjutningarna. Om den ska placera en satellit i geostationär bana så bör den skjutas upp i närheten av ekvatorn. Europeiska raketer brukar därför skjutas upp ifrån en bas i Kourou, Franska Guyana i Sydamerika; snart skall även ryska raketer skjutas i omloppsbana ifrån samma plats. Amerikanska skjuts upp från Cape Canaveral i Florida, Vandenberg Air Force Base i Kalifornien och ryska från Kosmodromen i Bajkonur, Kazakstan; Ryssland skjuter också upp satelliter ifrån Plesetsk i Ryssland. Det internationella konsortiet Sea-launch med partner från USA, Ryssland, Ukraina och Norge gör sina uppskjutningar från en mobil flytande uppskjutningsramp (modifierad oljeplattform) vid ekvatorn.

Om syftet med satelliten handlar mer om navigation, forskning eller mätningar, kan det vara fördelaktigt att placera den i en nord-sydlig polär bana. Allteftersom jorden roterar kommer satelliten att passera över hela jordytan. Sådana satelliter skickas lämpligen upp från platser så långt norrut (eller söderut) som möjligt, för att minimera den ostliga hastighetskomponent som en raket får på grund av jordrotationen.

Månraket

Månraketer är raketer som används för färder till månen. För att genomföra de bemannade färderna under Apolloprogrammet krävdes en 3-stegsraket kallad Saturn V. Den hade kapacitet att lyfta 150 ton upp till en omloppsbana på låg höjd.

Sondraket

Huvudartikel: Sondraket

Sondraketer, eller kastbaneraketer, är raketer som går i kastbana. De har inte alls den horisontella fart som krävs för att gå in i omloppsbana kring jorden, men den vertikala farten kan för stora sondraketer vara tillräcklig för att nå hundratals kilometer ut i rymden och ge fritt fall (tyngdlöshet) under några minuter. I Sverige skjuts sondraketer upp vid Esrange.

Militär raket

Huvudartikel: Raketvapen

I militär terminologi är en raket en raketdriven projektil som inte kan styras medan en robot kan styras. Lasten här är i allmänhet en sprängladdning. Artilleriraketer har en räckvidd på upp till 20 km och avfyras från pjäser med upp till 40 eldrör, vilket ger en stor effekt på kort tid. Pjäser med många eldrör har sedan andra världskriget ofta benämnts som Stalinorglar. Raketmotorer används också som starthjälp och som motor i robotar.

Modellraket

En Modellraket är ungefär 10–100 cm lång och drivs med svartkrut eller kompositkrut och har vanligtvis ammoniumperklorat som oxidationsmedel. Under den avtagbara noskonen finns en fallskärm som ska vecklas ut en viss tid efter det att motorn brunnit ut. Dessa har ingen annan styrförmåga än den som fenorna ger. Modellraketer köps i byggsats. Själva raketmotorn kommer färdig. Det är svårt att på hobbynivå bygga en raketmotor själv då riskerna är stora. Som några exempel kan nämnas att ammoniumperklorat lätt kan orsaka självantändning, och tillsammans med vissa kemikalier till och med spontan detonation. Ämnet är inkompatibelt med i stort sett alla metaller utom aluminium. Även svartkrutbaserade bränslen medför stora risker på grund av känsligheten för statisk elektricitet och explosionsrisken under pressningen som är nödvändig för att få bränslekroppen helt solid. Om bränslet i en färdig raketmotor innehåller sprickor eller gasbubblor så ökar brinnytan oförutsägbart och raketmotorn kan då explodera.


Bestämmelserna i Sverige säger att en modellraket undantas från ordinarie regelverk gällande raketskjutning om den väger max 500 gram varav framdrivningsmedel max 100 gram[1]. Dessutom ska den vara tillverkad i papper, trä, krossbar plast eller liknande material och inte får inte innehålla hårda metaller annat än små detaljer som till exempel motorkrok. Om säkerhet för intilliggande fastigheter och passerande människor beaktas så är det tillåtet att utomhus bedriva denna sport.

Modellraketen skall också ha ett genomtänkt säkerhetsystem vad gäller återvändandet till fast mark som till exempel genom användandet av fallskärm eller så kallade streamers (långa band som bromsar fallet) eller "tumble recovery" där raketen är så lätt att den fallande stilla återvänder som kan vara fallet för första- och ev. andrasteget på en flerstegsraket (Regelverket begränsar flerstegsraketer till tre steg). Andra sätt att återvända efter flygturen kan också vara genom glidflygning.

I Sverige är sporten modellraketflygning relativt liten, men inom EU, forna Östeuropa och särskilt i USA är sporten väsentligt större. Olika mästerskap som EM och VM hålls varje år. Det finns ett stort antal tävlingsgrenar som till exempel "altitude" (höjdflygning), "scale" (flygande skalabyggen som inom EU tillåts väga upp till 1000 gram) och "spot landing" (att kunna landa så nära det är möjligt en förutbestämd punkt på marken).

Modellraketflygning är i Sverige organiserat på följande vis (uppifrån och ner): FAI (Federation Aeronautique Internationale, Schweiz) - FSF (Svenska Flygsportförbundet) - SMFF (Svenska ModellFlygFörbundet) - ARK (Ale RaketKlubb, enda nu (070910) registrerade modellraketklubben i Sverige). Enskilda modellraketflygare/raketentusiaster och några numera insomnade klubbar har däremot funnits i landet ända sedan 1950-talet då sporten startade i Sverige.

Historia

[2]

Wernher von Braun på sitt kontor i maj 1964. Braun spelade en vital roll för både den tyska och amerikanska raketutvecklingen.

Utvecklingen av raketdrift har pågått länge, men den satte ordentlig fart vid slutet av andra världskriget.

Redan den grekiska elden, som fanns i Bysans på 800-talet, sköts ut ur sifoner och kan i viss mening betraktas som ett raketvapen. I krig användes raketer i Kina cirka 1230. I Europa omtalas raketer i mitten av 1300-talet, då som fyrverkeripjäser. Sporadiskt förekom de sedan i krig för att i början av 1800-talet komma till användning i större skala.

År 1807 besköts Köpenhamn med uppåt 40 000 brandraketer och år 1832 organiserades en raketkår i Sverige. Kanonernas stegrade prestanda under 1800-talet slog dock ut raketerna som vapen, men de levde kvar som lys- och signalraketer.

I början av 1800-talet konstruerade fransmannen Treugouse en livräddningsraket varmed en räddningslina kunde skjutas över till fartyg i sjönöd.

Alltifrån 1920-talet gjordes framför allt i Tyskland försök med krutraketdrivna bilar och glidflygplan. Amerikanen Robert Goddard utförde 1926 den första flygningen med en vätskeraket. Under 1930-talet vidareutvecklades vätskeraketmotorer främst i Tyskland och Ryssland.

Speciellt långt framme var under 1930-talet, exempelvis Wernher von Braun som sedan hoppade av till USA och fortsatte sin forskning där. Centrum för den tyska raketforskningen låg i Peenemünde och bakom projektet låg Wehrmacht via Heereswaffenamt. År 1939 företogs i Tyskland den första bemannade provflygningen med ett vätskeraketdrivet flygplan, Heinkel He 176.

Under andra världskriget seriebyggdes i Tyskland det vätskeraketdrivna jaktplanet Messerschmitt Me 163 B och under kriget användes både tyskar och ryssar raketer vid markstrider.

I Sovjetunionen var Sergej Koroljov ledande inom raketområdet med bland annat Semjorka under 1950-talet. Den sovjetiska raketutvecklingen ledde bland annat fram till Stalinorgeln, som med ett stort antal raketer kunde belägga stora områden med granater.

Tyskarna följde efter med sin s. k. Nebelwerfer, och de allierade användes motsvarande typer vid invasionen i Frankrike 1944. Flyget hade ungefär samtidigt börjat ersätta bomber med raketer. För pansarvärn introducerade amerikanerna raketgeväret Bazooka.

Alltifrån 1930-talet fortsatte utvecklingen i Tyskland av den första stora vätskeraketen, kallad A4 eller V2, som i slutet av andra världskriget användes för terrorangrepp mot England. Den blev efter krigsslutet förebild för ryska och amerikanska raketer.

För att öka prestationsförmågan utvecklades under 1950-talet två- eller flerstegsraketer, där varje steg har egna drivmedelsbehållare och motorer, som lösgörs och kastas när de använts. Med en flerstegs vätskeraket sköt ryssarna upp den första konstgjorda jordsatelliten , Sputnik, 4 oktober 1957. Likaså har flerstegs vätskeraketer använts vid senare bemannade rymdflygningar.

Svenska raketföreningar

Raketgruppen IRA testar raketmotor i dragbänk, Foto: 1977

Det har funnits ett mindre antal amatörraketklubbar i Sverige som byggt betydligt mer avancerade raketer än modellraketerna.

  • Raketgruppen IRA:
En av de mest kvalificerade klubbarna i Sverige heter Raketgruppen IRA. Klubben var aktiv 1965-1999. En stor kampanj arrangerades i augusti 1969 på det militära Utö skjutfält i Stockholms skärgård. Klubben har en hemsida med bilder för den nyfikne.
IRA använde sig i huvudsak av kompositkrut och då framförallt Ammoniumperklorat och PVC som bränsle. De två ämnena är än idag de mest använda bland många seriösa raketbyggare. Dock så krävs specialhantering och tillstånd för ammoniumperkloratet.
Länk till Raketgruppen IRAs hemsida
  • Eskilstuna Raketsällskap:
Byggde vätskedrivna raketer i början av 1960-talet.
  • Swedish Rocket Society, SRS:
Byggde några raketer som medförde post på 1970-talet.
  • Huddinge Raket och Flygsällskap, HRFS:
Aktiva under 1970-talet med vätskeraketer.
  • Ale Raketklubb:
Startade 2006 och är aktiv inom modellraketer med varierande storlekar.
Länk till Ale Raketklubb utanför Göteborg
  • SAMRA (Swedish Amateur and Model Rocketry Association)
Startade under 2002 och har varit aktiva till och från sedan dess.
Länk till SAMRA
  • Umeå Modellraketklubb (UMRK)
Umeå Modellraketklubb är en förening för raketentusiaster och amatörer.
Länk till Umeå Modellraketklubb

Se även

Referenser

Read other articles:

月岡耕漁「能楽百番」より 熊野 作者(年代) 世阿弥。(室町時代?) 形式 現在能 能柄<上演時の分類> 三番目物、鬘物 現行上演流派 観世・宝生・金春・金剛・喜多 異称 湯谷(喜多流) シテ<主人公> 熊野(平宗盛の妾) その他おもな登場人物 朝顔、平宗盛 季節 春。花見の頃 場所 京都 前半 平清盛邸 後半 清水寺  中入りはないが場面は変わる 本説<典拠…

Japanese manga series Guardian of the WitchCover of the first tankōbon volume魔女の守人(Majo no Moribito)GenreDark fantasy[1] MangaWritten byAsahi SakanoPublished byShueishaEnglish publisherNA: Viz MediaImprintJump ComicsMagazineWeekly Shōnen JumpDemographicShōnenOriginal runFebruary 3, 2020 – June 22, 2020Volumes3 Guardian of the Witch (Japanese: 魔女の守人, Hepburn: Majo no Moribito) is a Japanese manga series written and illustrated by Asahi Sakano. It was ser…

У этого термина существуют и другие значения, см. Токен. В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). Информация должна быть проверяема, иначе она может быть удалена. Вы можете отредактировать статью, добавив ссылки на авторитетные источники в виде с…

Poxdorf Lambang kebesaranLetak Poxdorf di Forchheim NegaraJermanNegara bagianBayernWilayahOberfrankenKreisForchheimMunicipal assoc.Effeltrich Pemerintahan • MayorGunhild WiegnerLuas • Total5,16 km2 (199 sq mi)Ketinggian278 m (912 ft)Populasi (2013-12-31)[1] • Total1.468 • Kepadatan2,8/km2 (7,4/sq mi)Zona waktuWET/WMPET (UTC+1/+2)Kode pos91099Kode area telepon09133Pelat kendaraanFOSitus webwww.poxdorf.de Un…

Major IsidoroMunisipalitasNegara BrasilNegara bagianAlagoasLuas • Total453,895 km2 (175,250 sq mi)Populasi (2010) • Total18.897 • Kepadatan0,042/km2 (0,11/sq mi) Major Isidoro merupakan sebuah munisipalitas yang terletak di negara bagian Brasil di Alagoas. lbs Munisipalitas di AlagoasIbu kota: MaceióArapiraca Arapiraca Campo Grande Coité do Nóia Craíbas Feira Grande Girau do Ponciano Lagoa da Canoa Limoeiro de Anadia São Sebastiã…

كارل فريدريك إنغلستاد   معلومات شخصية الميلاد 11 نوفمبر 1915[1]  تاريخ الوفاة 1 أكتوبر 1996 (80 سنة) [1]  مواطنة النرويج  الزوجة فيبيكي إنغلستاد (1 يونيو 1941–)[2]  الأولاد فريدريك إنغلستاد  الحياة العملية المهنة لغوي،  وصحفي،  وكاتب،  ومترجم،  وكاتب

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يناير 2019) 2000 في المكسيكمعلومات عامةالسنة 2000 البلد المكسيك 1999 في المكسيك 2001 في المكسيك تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي …

У Вікіпедії є статті про інші географічні об’єкти з назвою Монтебелло. Селище Монтебеллоангл. Montebello Координати 41°07′39″ пн. ш. 74°07′09″ зх. д. / 41.12750000002777284° пн. ш. 74.119200000027788633° зх. д. / 41.12750000002777284; -74.119200000027788633Координати: 41°07′39″ пн. ш. 74°07

Untuk Honduras Britania, lihat Belize. Artikel ini bukan mengenai Banana Republic. Republik HondurasRepública de Honduras (Spanyol) Bendera Lambang Semboyan: Libre, Soberana e Independiente (Spanyol: Bebas, Berdaulat dan Merdeka)Lagu kebangsaan: Himno Nacional de Honduras(Indonesia: Himne Nasional Honduras)Perlihatkan BumiPerlihatkan peta BenderaIbu kota(dan kota terbesar)Tegucigalpa14°6′N 87°13′W / 14.100°N 87.217°W / 14.100; -87.217Bahasa resmiSpanyol…

Ювілейний орден «Різдво Христове — 2000» I ступінь II ступінь Країна  УкраїнаТип ОрденВручається: єпископату, духовенству, мирянам, церковнослужителям, видатним державним діячам, меценатам та представникам інших сфер діяльностіПідстава за особисті заслуги перед Українс…

مديرية الرجم  - مديرية -  تقسيم إداري البلد  اليمن[1] المحافظة محافظة المحويت خصائص جغرافية إحداثيات 15°20′00″N 43°40′00″E / 15.33333°N 43.66667°E / 15.33333; 43.66667 المساحة 76.589 كم² الارتفاع 1819 متر  السكان الكثافة السكانية 988.4 نسمة/كم2 التعداد السكاني 2004 السكان 75٬708…

S-Bahn Österreich S-Bahn Oberösterreich Staat Österreich Verkehrs- /Tarifverbund Linien 5 (geplant 7) Streckenlänge ca. 172 km Stationen 62 Fernbahnhöfe 6 Tunnelbahnhöfe 0 kleinste Taktfolge 15 min Fahrzeuge ÖBB 4024, ÖBB 4744, Stadler GTW Betreiber ÖBB, Stern & Hafferl Stromsystem 15 kV / 16,7 Hz ~, Oberleitung — 750 V =, Oberleitung S-Bahnen in Österreich Die S-Bahn Oberösterreich ist ein am 11. Dezember 2016 eingeführtes S-Bahn-System …

Cubanos en México Músicos cubanos en la Ciudad de México.Pueblo de origenLugar de origen Principalmente de la costa y regiones urbanas.Población censal 25,976 hab. (2020)Población estimada 100.000 aprox (0.02% de la población mexicana)CulturaIdiomas EspañolReligiones Predomina el CatolicismoPrincipales asentamientos Quintana Roo, Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, Estado de México, Chihuahua y Chiapas Resto de México[editar datos en Wikidata] La emigración cubana en Méxi…

بولي كلوريد الفاينيل بولي كلوريد الفاينيل بولي كلوريد الفاينيل بولي كلوريد الفاينيل الاسم النظامي (IUPAC) poly(1-chloroethene)[1] أسماء أخرى Polychloroethylene المعرفات الاختصارات PVC رقم CAS 9002-86-2 الخواص الصيغة الجزيئية (C2H3Cl)n[2] الكثافة 1.39 غرام لكل سنتيمتر مكعب[3]  نقطة الانصهار 200 در

موقف مطار القاهرة موقف الحافلات أو المحطة الطرقية منطقة مخصصة لتبادل وسائل النقل، من وإلى حافلات تكون بعضها غالبا عابرة للبلاد لتصل بين المدن.[1][2][3] وتزود بمرافق لخدمة المسافرين. مراجع ^ معلومات عن موقف حافلات على موقع vocab.getty.edu. vocab.getty.edu. مؤرشف من الأصل في 2020-04-12. ^ …

  Camponotini Camponotus compressusTaxonomíaReino: AnimaliaFilo: ArthropodaClase: InsectaOrden: HymenopteraFamilia: FormicidaeSubfamilia: FormicinaeTribu: CamponotiniForel, 1878Géneros Ver texto. [editar datos en Wikidata] Camponotini es una tribu de hormigas de la subfamilia Formicinae.[1]​ Géneros Se reconocen los siguientes: Calomyrmex Emery, 1895 Camponotus Mayr, 1861 †Chimaeromyrma Dlussky, 1988 Colobopsis Mayr, 1861 Dinomyrmex Ashmead, 1905 Echinopla Smith, 1857 O…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2023) هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (أ…

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Oktober 2022. Festivalbar adalah sebuah kompetisi menyanyi Italia yang dilangsungkan di pusat-pusat keramaian kota-kota di Italia selama musim panas, seperti Piazza del Duomo, Milan; pertama kali diadakan pada tahun 1964. Sejarah Semula, Festivalbar adalah kompetisi ya…

Petro-CanadaJenisanak perusahaanIndustriMinyak dan gasPenerusSuncor EnergyDidirikanOttawa, Ontario (1975)KantorpusatCalgary, Alberta, KanadaTokohkunciSteven Williams, Presiden & CEOProduksiminyak bumi, gas alam, petrokimiaPendapatanC$18.911 miliar (2006)Karyawan4,514 (2008)[1]IndukSuncor EnergySitus webhttp://www.petro-canada.ca Petro-Canada adalah anak perusahaan merek ritel dan grosir Suncor Energy. Hingga 1991, itu adalah perusahaan utama Kanada (perusahaan milik negara), yan…

A Dream of SplendorTradisional夢華錄Sederhana梦华录MandarinMèng huá lù Genre Fiksi sejarah Romansa BerdasarkanSaving a Prostitute karya Guan HaiqingDitulis olehZhang WeiSutradaraYang YangPresenter Sun Zhonghuai Wang Yuren Pemeran Liu Yifei Chen Xiao Lin Yun Liu Yan Xu Haiqiao Dai Xu Zhang Xiaoqian Negara asalTiongkokBahasa asliMandarinJmlh. episode40ProduksiProduser eksekutifZheng WeiProduserWu ZhuoqianLokasi produksi Hengdian Xiangshan Xiangyang Wuxi Durasi45 menitRumah produksiGolden …

Kembali kehalaman sebelumnya